elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Piątek 21.06.2024

Wniosek o zapewnienie dostępności. Procedura skargowa -CKZiU

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, zwanej dalej: ustawą), każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Ostrowcu Świętokrzyskim o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3 ustawy.

Natomiast na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

 

Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek o zapewnienie dostępności).

 

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 • osobiście: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim w godzinach 8.00-15.00, ul. Mickiewicza 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski lub
 • korespondencją pocztową na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustwicznego  w Ostrowcu Świętokrzyskim, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul.Mickiewicz 1
 • korespondencją elektroniczną na adres mailowy: ckziuostrowiec@onet.eu
 • Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnioski się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

 

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

 

Przydatne akty prawne

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn.zm.),
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 848 z późn.zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573),
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Anna Mirkiewicz-Antoń
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 01.04.2022
Data udostępnienia informacji: 01.04.2022
Data ostatniej aktualizacji: 14.03.2023
Liczba wyświetleń: 854
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
14.03.2023
20:26:09
edycja
Anna Mirkiewicz-Antoń
Wniosek o zapewnienie dostępności. Procedura skargowa -CKZiU
01.04.2022
23:07:57
edycja
Administrator
Wniosek o zapewnienie dostępności. Procedura skargowa -CKZiU
01.04.2022
23:06:49
dodanie
Administrator
Wniosek o zapewnienie dostępności. Procedura skargowa -CKZiU